Förvaltade Fonder

Aktiehuset Fond

Aktiehuset Fond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper med handel på nordiska marknadsplatser. Fondens mål är att överprestera sitt jämförelsesindex (OMXNordic40) under en rullande femårsperiod.

Fonddokument

Per Thornadsson
Portföljförvaltare
Emailper.thornadsson@aifmgroup.com

 

AuAg Silver Bullet

AuAg Silver Bullet är en branschfond med fokus på globala gruvföretag inom ädelmetall med ett särskilt fokus på överlåtbara värdepapper vars värdeutveckling påverkas av marknadsutvecklingen för silver. Målet för fonden är att överprestera dess jämförelseindex Nasdaq PHLX Gold/Silver Sector Total Return Index över en 5års period.

Fonddokument

Eric Strand
Portföljförvaltare
Emaileric.strand@aifmgroup.com

För mer information, besök www.auagfonder.se

Augmented Reality Fond

Augmented Reality Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fondens medel ska huvudsakligen placeras i sådana värdepapper utgivna av bolag med verksamhet inom Augmented reality (”AR”), Virtual Reality (”VR”) eller Mixed Reality (”MR”), så som exempelvis produkter, tjänster, mjukvara, hårdvara eller plattformar som är baserade på, utgör ett led i, eller möjliggör användandet av AR, VR eller MR-teknologi.

Fonddokument

Magnus Nicklasson
Portföljförvaltare
Emailmagnus.nicklasson@aifmgroup.com

För mer information, besök www.arfonden.se

Plain Capital ArdenX

Plain Capital ArdenX investerar globalt i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier och räntebärande värdepapper. Fonden ägnar särskild uppmärksamhet åt företag inom eSports, spelutvecklare och underleverantörer för dessa företag.

Fonddokument

Stefan Westin
Portföljförvaltare
Emailstefan.westin@aifmgroup.com

För mer information, besök www.ardenx.se

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i aktier, ränte- och / eller råvarumarknader. Under stabile förhållanden investerar fonden 100% i globala aktier och råvaror. I mer volatila tider investerar fonden i säkra räntebärande värdepapper.

Fonddokument

Patrik Wallenberg
Portföljförvaltare
Emailpatrik.wallenberg@aifmgroup.com

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX investerar främst i fondandelar med exponering för aktier, räntor och råvaror. Fonden är inriktad på tillväxtmarknader.

Fonddokument

Patrik Wallenberg
Portföljförvaltare
Emailpatrik.wallenberg@aifmgroup.com

Plain Capital StyX

Plain Capitlal StyX har som mål att ge en avkastning över tid som följer den korta svenska marknadsräntan. Fonden är exponerad mot svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer, bostadsobligationer, statsskuldväxlar, företagscertifikat, skuldsedlar, företagsobligationer och industriobligationer, med god likviditet och hög kreditvärdighet.

Fonddokument

Patrik Wallenberg
Portföljförvaltare
Emailpatrik.wallenberg@aifmgroup.com

Proethos Fond

Proethos Fond är en global blandfond som investerar 80% i globala aktier och 20% i räntebärande tillgångar. Fonden startades 2018 i syfte att investera i lösningen på klimatkrisen och fokuserar därför på vindkraft, solkraft, vattenkraft, LED-teknik, geotermisk värme, kollektivtrafik, cyklar, elfordon, cirkulär ekonomi och energilagring.

Fonddokument

Magnus Alfredsson
Portföljförvaltare
Emailmagnus.alfredsson@aifmgroup.com

För mer information, besök www.proethos.se

Räntehuset Fond

Räntehuset Fond är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (Investment grade eller högre). Fonden kan äga överlåtbara värdepapper som handlas i andra valutor än svenska kronor och investeringar sker utan geografisk begränsning. Det långsiktiga målet är att fonden ska överprestera sitt jämförelseindex (Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index).

Fonddokument

Per Thornadsson
Portföljförvaltare
Emailper.thornadsson@aifmgroup.com

Vinga Corporate Bond

Vinga Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer med lägre kreditbetyg (hög avkastning). Fonden handlar främst på nordiska marknader och har som mål att uppnå en konkurrenskraftig avkastning som under en treårig period överstiger utvecklingen av OMRX T-BILL + 2 procentenheter per år.

Fonddokument

Stefan Westfeldt
Portföljförvaltare
Emailstefan.westfeldt@aifmgroup.com

För mer information, besök www.vingacorporatebond.se

Räntespar i Sverige

Räntespar i Sverige är en aktivt förvaltad noterad AIF-fond (Nordisk tillväxtmarknad) som emitterar vinstandelslån till investerare som i sin tur kommer att vara exponerade mot räntebärande finansiella instrument i form av likviditetshandlade företagsobligationer. Fonden påverkas inte av inflöden och utflöden, vilket möjliggör en horisont av långsiktig tillväxt där fonden är skyddad mot kortsiktiga rörelser på marknaden.

Fonddokument

Jens Halvarsson
Portföljförvaltare
Emailjens.halvarsson@aifmgroup.com

För mer information, besök www.rantespar.se