Företagsstyrning

Vår grupp består av flera företag som alla arbetar i eller tillhandahåller service till finansbranschen. Alla operativa företag är helägda dotterbolag till AIFM Group AB (org.nr 559104-8557). Moderbolaget, AIFM Group AB, är majoritetsägt av ett fåtal huvudpersoner inom gruppen.

Gruppstruktur

 • AIFM Group AB (org. no. 559104-8557) – moderbolag

AIFM Group är ett svenskt aktiebolag och koncernens moderbolag.

Styrelse:

 • Thomas Dahlin (styrelseordförande)
 • Dan Hjörnered
 • Mikael Walther
 • AIFM Capital AB (org. no. 556737-5562)

AIFM Capital är ett svenskt aktiebolag och en auktoriserad AIF-förvaltare under tillsyn av Finansinspektionen (Finansinspektionen).

Styrelse:

 • Per Netzell (styrelseordförande)
 • Thomas Dahlin (VD)
 • Alf-Peter Svensson
 • AIF Management AB (org. no. 559024-7416)

AIF Management är ett svenskt aktiebolag och tillhandahåller huvudsakligen administration och konsulttjänster till kunder.

Styrelse:

 • Dan Hjörnered (styrelseordförande)
 • Thomas Dahlin
 • AIF Investments AB (org. no. 559103-1504)

AIF Investments är ett svenskt aktiebolag och ett investeringsbolag.

Styrelse:

 • Thomas Dahlin (styrelseordförande)
 • Dan Hjörnered
 • Peter Roosling

Funktioner

Riskhanteringsfunktion

Riskhanteringsfunktionen är internt organiserad och leds av Dan Hjörnered som är Chief Risk Officer (CRO). CRO rapporterar direkt till styrelsen.

Funktion för kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningsfunktionen är internt organiserad och leds av Thomas Dahlin som också är verkställande direktör (CEO). VD rapporterar direkt till styrelsen.

Regelefterlevnadsfunktion

Compliance-funktionen är externt organiserad och tillhandahålls av Hollerup & Partners. Funktionen leds av Cecilia Hollerup som är Chief Compliance Officer (CCO). CCO rapporterar direkt till styrelsen.

Internrevisionsfunktion

Internrevisionsfunktionen är externt organiserad och tillhandahålls av Änglarum Finanskonsult. Funktionen leds av Suzanne Grenz, som rapporterar direkt till styrelsen.

Värderingsfunktion

Värderingsfunktionen tillhandahålls av AIF Management, ett helägt dotterbolag till AIFM Group. Funktionen leds av Robin Komulainen, som också är Cheif Financial Officer (CFO). CFO rapporterar i värderingsrelaterade frågor till CRO såväl som direkt till styrelsen.

Administrationsfunktion

Administrationens funktion och back office-verksamheten tillhandahålls av AIF Management, ett helägt dotterbolag till AIFM Group. Funktionen leds av Jonathan Taylor, som är Chief Operations Officer (COO). COO rapporterar direkt till VD.

Funktion mot penningtvätt

Dan Hjörnered, som också är CRO, ansvarar för funktionen mot penningtvätt. Dan Hjörnered rapporterar direkt till styrelsen i AML-relaterade frågor.