Fondtjänster

Vi specialiserar oss på att utforma kostnadseffektiva lösningar som kommer att effektivisera fondens dagliga drift, och därför samarbetar vi med kunder för att bygga strategiska fondhanteringsstrukturer som är anpassade efter varje kunds specifika affärsintressen. Beroende på den beslutade fondstrukturen kan vi tillhandahålla ett antal funktioner i värdekedjan.

Dessa tjänster inkluderar, men är inte begränsade till:

Regelefterlevnad

Compliance-funktionen ansvarar för att övervaka och utvärdera tillräckligheten och effektiviteten hos de åtgärder, interna regler och förfaranden som införts för att upptäcka risken för att inte följa tillämpliga regler, lagar och förordningar. Alla anställda i AIFM Group förväntas följa våra standarder för efterlevnad – genom att uppträda ärligt, ansvarsfullt och etiskt. Compliance-funktionen tillhandahåller regelbundna uppdateringar av reglerande frågor till styrelsen och ledningen så att hela organisationen ska kunna följa både interna och externa regler.

 

Riskhantering

Riskhanteringsfunktionen utvecklar omfattande processer för att övervaka, utvärdera och hantera risken för förväntade och oväntade händelser som kan ha en negativ inverkan på företaget, fonden eller dess investerare. Riskhanteringsfunktionen implementerar effektiva policys och rutiner för att löpande kunna identifiera, mäta, hantera och övervaka alla relevanta risker baserade på fondprofil, investeringsstrategi och tillgångstyp.

Ekonomisk rapportering

Funktionen för finansiell rapportering möjliggör korrekt och snabb rapportering av finansiella rapporter och data för chefer och intressenter. Vår finansiella rapporteringsfunktion är en utmärkt service genom att se till att både investerare och andra intressenter i företaget eller fonderna har tillgång till tillförlitliga uppgifter vid behov. Funktionen erbjuder också rapportering till Finansinspektionen, skattemyndigheten och andra styrande organ.

 

Värdering

Värderingsfunktionen säkerställer en sund, transparent, omfattande och lämpligt dokumenterad värderingsprocess. Oavsett tillgångens egenskaper, om den handlas på en reglerad marknad eller är en icke-noterad tillgång, säkerställer värderingsfunktionen att alla tillgångar som fonderna innehar är rättvist och lämpligt värderade.

Fondadministration

Fondsadministrationsfunktionen skyddar investerarnas intressen, hanterar daglig kommunikation mellan mäklaren, depåförvaltaren, banken och portföljförvaltaren. Funktionen tillhandahåller en mängd tjänster till våra kunder, inklusive dagliga, veckovis, månatliga och kvartalsvisa nettotillgångsvärdeberäkningar (NAV); daglig uppdatering av köp och sälj i fonden och beräkning och utbetalning av utdelningar till överföringspart.

Bokföring och företagstjänster

Funktionen Bokföring / företagstjänster hanterar skattedeklarationer, moms och lönerelaterade frågor, i samband med hantering av verksamheten och / eller fondens redovisning. Redovisningsfunktionen övervakar administrationen av kontrolltransaktioner och värdering av nettotillgångar.