Regelefterlevnad

AIFM Capital är en auktoriserad AIF-förvaltare och vi är därför juridiskt skyldiga att avslöja viss viktig information och dokumentation. Nedan finns en lista med sådan information som är relevant för såväl fondinvesterare som andra intressenter. En del av dokumenten finns endast tillgängliga på svenska.

Offentligt tillgängliga dokument:

Utövande av rösträtt

En AIF-förvaltare ska utveckla adekvata och effektiva strategier för att bestämma när och hur en rösträtt som finns i de förvaltade AIF-portföljerna ska utövas, till exklusiv fördel för den berörda AIF-fonden och dess investerare. För att följa detta har AIFM antagit och implementerat interna riktlinjer för utövandet av rösträtt. Enligt vår ägarpolicy ska vi alltid rösta med fondens investerare. Detta ska göras om AIFM via sina fonder är bland de största aktieägarna i emittenten, eller om det anses vara fördelaktigt för avkastningen. Röstning kan endast genomföras i enlighet med fondens investeringspolicy och / eller strategi. Under de flesta fall utövar AIFM inte ett aktivt ägande förutom för fonder som investerar i icke-noterade företag. AIFM övervakar dock kontinuerligt utvecklingen av alla fondernas portföljbolag. När rösträtt utövas ska AIFM alltid agera i enlighet med gällande lagar och förordningar och i övrigt enligt god praxis på aktiemarknaden.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Styrelsen har utsett Dan Hjörnered till ansvarig för penningtvättfunktionen och han kommer att fungera som chef över kontroll och rapporteringsskyldigheter.

Dan Hjörnered
dan.hjornered@aifm.se
00(46)76-566 01 66

Hållbarhet

Sustainability criteria is applied to some of the funds managed by AIFM. Information on sustainability critera for funds managed by AIFM can, in applicable cases, be found in each fund’s respective prospectus

Hållbarhetskriterier tillämpas på vissa av de fonder som förvaltas av AIFM. Information om hållbarhetskriterier för fonder som förvaltas av AIFM finns i tillämpliga fall i respektive fonds respektive prospekt här.

Marknadsundersökning

AIFM deltar inte i marknadsundersökningar. Om AIFM vill delta i framtida marknadsundersökningar kommer detta att framgå.

Intressekonflikt

För att följa förordningen och för att upprätthålla allmänhetens förtroende för finansmarknaden och för gruppen har AIFM inrättat, implementerat och tillämpat en intern policy för att förebygga, identifiera, hantera och övervaka intressekonflikter. Denna interna policy utvärderas en gång per år av styrelsen.

Förvaringsinstitut

AIFM använder följande parter som förvaringsinstitut för fonderna:

  • Skandinaviska Enskilda Banken AB – org. no. 502032–9081
  • Swedbank AB – org. no. 502017-7753
  • Intertrust Depositary Services (Sweden) – org. no. 556944–1172
  • GotYourBack Fund Services AB – org. no. 556954-3993

Klagomål

Om du inte är nöjd med våra tjänster är det viktigt att du kommer i kontakt med oss så snart som möjligt. AIFM följer Finansinspektionens allmänna riktlinjer för klagomålsbehandling avseende finansiella tjänster för konsumenter (FFFS 2002: 23).

Om du har ett klagomål bör du först och främst kontakta den anställda på AIFM som du har haft kontakt med och som är ansvarig för det gällande klagomålsärendet. Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du gå vidare med att kontakta AIFM:s klagomålschef skriftligen.

När du gör ett klagomål skriftligt, bifoga kopior av relevanta dokument för ärendet. Det föredras om du anger vilka anställda du har haft kontakt med i frågan, samt när denna kontakt inträffade.

Om klagomålet betraktas som ett enkelt misstag eller missförstånd, kommer det att åtgärdas så snart som möjligt. Om vi inte kan svara på ditt fall inom 14 dagar efter mottagandet av klagomålet kommer du att få skriftlig information om detta samt information om den fortsatta behandlingen av ditt ärende.

Beslut i klagomålsfrågor fattas normalt av vår regelefterlevnadsansvarig, i samråd med relevanta chefer. Om du inte är nöjd efter det första beslutet kommer ett slutgiltligt svar att lämnas av regelefterlevnadsansvarig tillsammans med en styrelseledamot. Vid detta tillfälle kommer du även att informeras om att detta är det slutgiltiga beslutet från AIFM. Om detta beslut inte heller är tillfredsställande kan du kontakta ett externt organ: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol. Om du vill kontakta dessa organ hjälper vi dig.

Om du vill ha vägledning angående ditt klagomål kan du få hjälp från den kommunala konsumentguiden (se din kommuns webbplats) och genom konsumentbanks och finansbyrån (www.konsumentbankbyran.se).

Klagomålsansvarig befattningshavare:
Dan Hjörnered
dan.hjornered@aifm.se
00(46)76-566 01 66

Samarbetspartners

Avkastning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengarna som investeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaks det insatta kapitalet. En fond med riskklasser 6-7 kan både krympa och öka betydligt i värde på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du noterar fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser innan du investerar.