Legalt

AIFM Capital AB, ett helägt dotterbolag till AIFM Group AB, förvaltar värdepappers / UCITS-fonder under tillstånd av Finansinspektionen i enlighet med kapitel 1. Avsnitt 3 i lagen om värdepappersfonder (2004: 46) och Finansinspektionens förordningar (2013: 9). AIFM Capital AB verkar i enlighet med lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens förordningar (FFFS 2013: 10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. AIFM Capital AB behåller den diskretionära förvaltningen som en sidtjänst och använder AIFM Capital AB: s egna fonder som instrument i den diskretionära förvaltningen. AIFM Capital AB har rätt att i enlighet med lag (2013: 561), kapitel 3. 2 § 3 pt., Ta emot och vidarebefordra ordrar avseende finansiella instrument. De finansiella instrument som AIFM Capital AB förmedlar består huvudsakligen av investeringar i värdepappersfonder, börshandlade fonder, specialfonder, aktier, räntebärande instrument och liknande produkter. Medling kan också vara aktuell med andra finansiella instrument i den mån en kund vill göra direkta investeringar. Mäklarverksamheten bedrivs uteslutande på kundens initiativ, där kunden självständigt fattar beslut om de investeringar han vill göra. AIFM Capital AB tar emot order från kunden och vidarebefordrar den till depotbanken som utför ordern.

AIFM Data Protection Policy

 

Regelefterlevnadsinformation Uppförandekod Fonddokument