Affärsavdelningar

Management

Vid sammansättning av AIFM Groups styrelse överväger ledningen noggrant kombinationer av insikt, erfarenhet och kompetens för att ge företaget de bästa möjliga förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Den nuvarande styrelsen har en kombination av teoretisk kunskap om företagsledning och decennier av praktisk erfarenhet från olika discipliner. Alla styrelseledamöter har bedömts och godkänts av Finansinspektionen.

För mer information om AIFM Groups verkställande kontor eller styrelse, vänligen kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakta

Riskhantering

Funktionen för riskhantering implementerar interna regler och rutiner för att identifiera, mäta, hantera och övervaka alla risker som är relevanta för den verksamhet och affärsstrategi som företaget och / eller en särskild fond kan utsättas för.

För mer information om AIFM Groups riskhanteringsfunktion eller om du vill utkontraktera din riskhanteringsfunktion, vänligen kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakta

Regelefterlevnad

Efterlevnadsavdelningen har det övergripande ansvaret för att övervaka och regelbundet utvärdera handlingar, interna regler och förfaranden som används för att upptäcka risken för att företaget och/eller en särskilt fond inte uppfyller sina skyldigheter enligt berörda lagstiftningar. Avdelningen vidtar åtgärder för att hantera eventuella brister i verksamheten och/eller en särskild fonds efterlevnadsskyldighet.

För mer information om AIFM groups regelefterlevnadsarbete eller om du vill utkontraktera din regelefterlevnad, vänligen kontaka oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakta

Värdering

Värderingsfunktionen ansvarar för att fondvärderingarna är korrekta, återspeglar den underliggande portföljpositionen samt skapas i tid. I vissa fall skapas fondvärderingarna med hjälp av ett värderingsföretag från tredje part.

För mer information om AIFM Groups värderingsfunktion eller om du vill utkontraktera din värderingsfunktion, vänligen kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakta

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningsfunktionen (portföljhantering) ansvarar för investeringsprocessen samt för att fatta alla investeringsbeslut för en fonds räkning.

För mer information om AIFM Groups kapitalförvaltningsfunktion eller om du vill utkontraktera din kapitalförvaltningsfunktion, vänligen kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakta

Internrevision

Internrevisionsfunktionen är ansvarig för att granska och utvärdera om verksamheten och / eller en särskild fonds system, interna kontrollmekanismer och rutiner är tillräckliga och effektiva baserat på den revision som fastställts av styrelsen.

För mer information om AIFM Groups internrevisionsfunktion eller om du vill utkontraktera din internrevisionsfunktion, vänligen kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakta

AML

Funktionen mot penningtvätt (“AML”) är ansvarig för att ta emot och lämna in rapporter om misstänkta aktiviteter. AML-funktionen arbetar för att säkerställa att alla interna misstänkta aktivitetsrapporter utreds utan dröjsmål och kommuniceras till rätt myndighet.

För mer information om AIFM Groups AML-funktion eller om du vill utkontraktera din AML-funktion, vänligen kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakta

Bokföring

Redovisningsfunktionen ansvarar för rapportering av skatt, moms, administration av verksamheten och / eller en fonds redovisning till Finansinspektionen. Redovisningsfunktionen övervakar administration och kontrollerar transaktioner och värdering av nettotillgångar.

För mer information om AIFM Groups bokföringsfunktion eller om du vill utkontraktera din bokföringsfunktion, vänligen kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakta

Fondadministration

Fondadministrationsfunktionen ansvarar för att rapportera till och hantera kontakten med depositarien för varje fond. Funktionen ansvarar också för kontakten med fondens investerare och diverse intressenter.

För mer information om AIFM Groups fondadministrationsfunktion eller om du vill utkontraktera din fondadministrationsfunktion, vänligen kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakta